Vedtekter

VEDTEKTER FOR ALEXANDER BRASSBAND

Organisasjonsnummer: 986505431

Gjeldende fra 25.3.2019

Alexander Brassband, stiftet den 6. april 1994, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF)

Formål
Korpset skal fungere som en positiv sosial ramme for sine medlemmer og sitt publikum.
Korpset skal spre god korpsmusikk og være en positiv markedsfører for korpsbevegelsen.

Medlemskap
Utøvende og ikke-utøvende medlemmer kan tas opp som medlemmer av korpsets styre.
Korpset skal overholde NMF sine vedtekter, regler og lovlige tiltak.
Medlemmene skal i regelen selv skaffe instrumenter.
Medlemmene er forpliktet til å betale halvårlig kontingent som forfaller 15.1 og 15.10.
Korpsets styre kan suspendere medlemmer som ikke retter seg etter gjeldende vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for korpsets gode navn og rykte. Årsmøtet kan i grove tilfeller vedta eksklusjon.

Årsmøte
Årsmøtet er Alexander Brassbands høyeste myndighet.
Ordinært årsmøte holdes hvert år i løpet av årets 3 første måneder. Innkalling med saksliste skal sendes med minst 7 dagers varsel. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom korpsstyret eller 1/3 av medlemmene ønsker det. På årsmøtet deltar korpsets medlemmer, komitemedlemmer, Styret og gjester invitert av Styret. Kun medlemmer har stemmerett.
Representanter fra krets og NMF har talerett. Gyldige årsmøtevedtak krever 50% flertall. Endring av vedtektene krever 2/3-flertall. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 10 medlemmer er til stede eller har levert inn fullmakt.

Årsmøtets dagsorden
Godkjenning av årsmelding
Godkjenning av årsregnskap
Saker til behandling
Årsbudsjett
Valg av nytt styre
Valgbare er de som har sagt seg villige til å påta seg verv
Valg av valgkomite (2 personer)

Styret
Styret består av 5 medlemmer:
– Formann
– Kasserer

– 3 styremedlemmer

Styret leder korpset etter de vedtak som årsmøtet har fattet.
Styret innkalles når formannen eller et av Styrets medlemmer finner det nødvendig.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede.
Styrevedtak skal protokollføres og kunngjøres for korpsmedlemmene.

Styret foretar engasjement, ansettelser cg avskjedigelser.
Styret har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler.

Årsmøtet bestemmer om styremedlemmer skal velges for et eller to år om gangen

Årsavslutning
Styret skal utarbeide regnskap og årsmelding for hver årsmøteperiode.

Revisjon
Revisor skal gjennomgå årsregnskapet før årsmøtet. Revisor signerer endelig regnskap.

Valgkomite
Til årsmøtet skal valgkomiteen fremme kandidater til nytt styre, revisor og valgkomite.

Endring av vedtektene

Vedtektene kan endres i ordinært årsmøte eller i et ekstraordinært årsmøte. Endring av vedtektene krever 2/3-dels flertall med minst 10 medlemmer til stede. Avstemmingen skal foregå skriftlig hvis minst 1 av de fremmøtte medlemmene krever dette.

 

Oppløsning av korpset
Korpset kan oppløses etter 2 påfølgende årsmøtevedtak med 2/3 flertall. Årsmøtene må ha minst en måneds mellomrom. Eventuelle korpsmidler skal settes på bankkonto i inntil 1 år fra siste oppløsningsvedtak. Hvis minst 50% av medlemmene på oppløsningstidspunktet velger innen 1 år fra siste oppløsningsvedtak å starte opp virksomheten igjen, skal disse midlene tildeles den nystartede virksomheten. Dersom slik oppstartingsvedtak ikke blir gjort, eller med færre enn 50% av medlemmene, skal korpsets eiendeler selges, og eventuelle kontantmidler overføres til Norges Musikkorps Forbund. Etter oppløsning administreres korpsmidlene som beskrevet i dette kapittelet, av et avviklingsstyre oppnevnt på siste “oppløsende” årsmøte.

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.