Innlegg

Kommentarer

Vedtekter

 

VEDTEKTER FOR ALEXANDER BRASSBAND

Gjeldende fra 1.1.95

Alexander Brassband, stiftet den 6. april 1994, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Rogaland Krets av NMF.

Formål:
Korpset skal fungere som en positiv sosial ramme for sine medlemmer og sitt publikum.
Korpset skal spre god korpsmusikk til et bredt publikum og gjennom sitt virke være en positiv markedsfører for korpsbevegelsen.
Korpset skal i første rekke være et tilbud til korpsmusikere som av ulike grunner ikke har tid eller vil prioritere medlemskap i andre, mer aktive korps.
Korpset skal ikke konkurrere om medlemmer med mer aktive korps.

Medlemskap
Utøvende og ikke-utøvende medlemmer kan tas opp som medlemmer av korpsets styre.
Korpset skal i regelen ikke ta opp medlemmer direkte fra skolekorps.
Korpset skal overholde kretsens og NMFs vedtekter, regler og lovlige tiltak.
Medlemmene skal i regelen selv skaffe instrumenter.
Medlemmene er forpliktet til å betale halvårlig kontingent, til forfall hver 1.1 og 1.7.
Medlemmer som ikke retter seg etter gjeldende vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for korpsets gode navn og rykte kan korpsstyret suspendere for et gitt tidsrom. Årsmøtet kan i grove tilfelle vedta eksklusjon.
Korpsets suspensjons- og ekslusjonsvedtak kan ankes inn til kretsstyret for endelig avgjørelse.

Årsmøte
Årsmøtet er Alexander Brassbands høyeste myndighet.
Ordinært årsmøte holdes hvert år i løpet av januar måned.
Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom korpsstyret eller 1/3 av medlemmene ønsker det.
På årsmøtet deltar korpsets medlemmer, komitemedlemmer og gjester invitert av Styret.
Medlemmer og Styret har stemmerett.
Representanter fra krets og NMF har talerett.
Gyldige vedtak krever absolutt flertall.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

Årsmøtets dagsorden
Godkjenning av årsmelding
Godkjenning av årsregnskap
Saker til behandling
Årsbudsjett
Valg av nytt styre
Valgbare er de som har sagt seg villige til å påta seg verv
Valg av valgkomite (2 medlemmer)

Styre
Styret velges for ett år og består av følgende medlemmer
– Formann
– Kasserer/sekretær
– Markedskontakt
– Arkivar/materialforvalter
Styret leder korpset etter de vedtak som årsmøtet har fattet.
Styret innkalles når formannen eller tav Styrets medlemmer finner det nødvendig.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede.
Styrevedtak skal protokollføres og kunngjøres for korpsmedlemmene.

Årsavslutning
Styret skal utarbeide regnskap og årsmelding for hver årsmøteperiode.
Styret foretar engasjement, ansettelser cg avskjedigelser.
Styret har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler.

Revisjon
Revisor skal gjennomgå årsregnskapet og legge frem beretning for årsmøtet.

Valgkomite
Til årsmøtet skal valgkomiteen fremme kandidater til nytt styre, revisor og valgkomite.

Oppløsning av korpset og utmelding av NMF
Korpset kan oppløses etter 2 påfølgende årsmøtevedtak med 2/3 flertall. Årsmøtene må ha minst en måneds mellomrom.
Eventuelte korpsmidler skal fordeles til medlemmene/tidligere medlemmer i hht. innskuddopptjening.
Etter oppløsning disponeres og fordeles korpsmidlene av bostyrer oppnevnt på siste, «oppløsende» årsmøte.

Endring av vedtekter
Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.

Legg igjen en kommentar

Du kan bruke disse HTML-elementene

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.